Egzistencinė terapija

Egzistencinė terapija siekia padėti žmogui – sveikam ir sergančiam – suprasti savo gyvenimą, jo veikimo būdus, jame slypinčius paradoksus ir dilemas bei atrasti kelius, kaip kurti prasmingą ateitį.

Egzistencinę terapiją apibūdina du svarbiausi dalykai. Pirma, žmogaus kaip būties-pasaulyje arba kaip nenutrūkstamo gyvenimo proceso samprata. Ypač pabrėžiama, kad žmogus neatskiriamai susijęs su įvairiais savo gyvenimo kontekstais (su savo gyvenimo pasauliu). Psichoterapijos tikslas – ne tiek keisti asmenybę, bet padėti giliau ir plačiau suprasti savo gyvenimą.

Antra, į žmogaus gyvenimą stengiamasi žvelgti, tyrinėjant jo sąveiką su universaliomis egzistencinėmis sąlygomis (“egzistencinėmis duotybėmis”), kurių svarbiausios yra „įmestis“ į pasaulį, būtis kartu su kitais žmonėmis, gyvenimo baigtinumas, laisvė, jos ribos bei atsakomybė už ją, nerimas ir įtampa, laikas kaip dabartis, apimanti praeitį ir ateitį, prasmė ir beprasmybė.

Egzistencinė terapija remiasi egzistencine ir fenomenologine filosofija, kuri lemia esmingiausias egzistencines terapeuto  nuostatas.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programa parengta prof. Rimanto Kočiūno. Ji skirta psichologams, gydytojams psichiatrams (taip pat ir psichiatrijos rezidentams) bei socialiniams darbuotojams, besidomintiems psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija. Programą sudaro Pradinis kursas, trunkantis 2 metus (614 auditorinės val.) ir Profesionaliojo lygio kursas, kurio trukmė – taip pat 2 metai (680 aud. val.).

Turintiems kitokį aukštąjį išsilavinimą siūlome Įvado programą, kurios trukmė nuo 8 mėn. iki 1 m. (254 aud. val.).

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programa savo turiniu ir apimtimi (įskaitant savarankiškam klausytojų darbui skirtą laiką) atitinka Europos psichoterapeuto sertifikatui keliamus reikalavimus. Ji aprobuota Lietuvos Psichoterapijos draugijoje bei Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedroje.

Egzistencinės terapijos mokymo programoje dalyvauja daugiau kaip 30 dėstytojų, psichoterapeutų ir supervizorių, iš kurių 3 profesoriai, 12 psichologijos, filosofijos ir medicinos daktarai; 10 iš jų yra gavę Europos psichoterapijos sertifikatą. Dauguma dėstytojų turi daugiametę praktinio psichoterapijos darbo patirtį.

Įvadinis kursas skirtas pasiruošti “Egzistencinės terapijos” pradinio lygio studijoms arba tiesiog artimiau susipažinti su psichologijos praktika ir jos teoriniais pagrindais. Baigus šią programą, į pradinio lygio studijas priimame be konkurso.

Įvado kursas – tai svarbiausių, esminių tolesnėms psichoterapijos studijoms psichologijos disciplinų paskaitos; klausytojai  dalyvauja psichoterapijos grupėje, stebėdami kitų konsultacijas ir patys mėgindami konsultuoti ugdo pradinius psichoterapijos įgūdžius. Įvado studijų metu taip pat reikia praeiti ne mažiau kaip 20 val. trukmės individualią asmeninę terapiją su Instituto rekomenduojamais psichoterapeutais.

Įvado kursą sudaro trys seminarai po 10 dienų, tarp kurių būna 2-4 mėnesių pertrauka, ir trumpas baigiamasis seminaras, kuriame patikrinama, kaip klausytojai pasirengę tolesnėms egzistencinės terapijos studijoms. Baigus Įvado studijas, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą.

Reikalavimai stojimui mokytis:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro lygis).

Įvadinio lygio programa:

 1. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (40 val.)
 2. Raidos psichologija (32 val.)
 3. Klinikinė psichologija (32 val.)
 4. Psichologinio konsultavimo pagrindai (24 val.)
 5. Įvadas į filosofiją (16 val.)
 6. Konsultavimo praktikumas (60 val.)
 7. Psichoterapinis patyrimas grupėje (24 val.)
 8. Asmeninė individualioji terapija (20 val.)
 9. Programos klausytojų pasirengimo tolesnėms studijoms patikrinimas (6 val.)

Bendra programos apimtis – 254 val.

Įvado kurso seminarai:

1-asis seminaras

 1. Psichoterapijos grupė (24 val.)
 2. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (12 val.)
 3. Raidos psichologija (32 val.)
 4. Klinikinė psichologija (8 val.)

Viso – 76 val.

2-asis seminaras

 1. Klinikinė psichologija (24 val.)
 2. Psichologinio konsultavimo pagrindai (12 val.)
 3. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (16 val.)
 4. Konsultavimo praktikumas (28 val.)

Viso – 80 val.

3-asis seminaras

 1. Įvadas į filosofiją (16 val.)
 2. Psichologinio konsultavimo pagrindai (12 val.)
 3. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (12 val.)
 4. Konsultavimo praktikumas (32 val.)
 5. Programos klausytojų pasirengimo tolesnėms studijoms patikrinimas (6 val.)

Viso – 78 val.

Sėkmingai baigę Įvado programą studentai gali be konkurso stoti į „Egzistencinės terapijos“ programos Pradinio lygio mokomąją grupę.

Pradinis kursas skirtas susipažinti su egzistencinės terapijos teoriniais ir praktiniais pagrindais bei lavinti konsultavimo/psichoterapijos įgūdžius. Kurso metu skaitomos teorinės paskaitos, vyksta grupiniai ir individualūs praktiniai psichoterapinio darbo užsiėmimai ir konsultavimo/psichoterapijos darbo atvejų analizė. Daug laiko užima klausytojų savarankiškas darbas studijuojant literatūrą, rengiantis seminarams, ruošiant atskirų sričių referatus.

Šiame mokymosi etape reikia praeiti ne mažiau kaip 40 val. trukmės individualią asmeninę terapiją pas Instituto rekomenduojamus psichoterapeutus.

Pradinį mokymo kursą sudaro penki seminarai po 12-14 dienų, tarp kurių būna kelių mėnesių pertrauka, ir baigiamasis seminaras, kuriame pristatomi ir ginami baigiamieji darbai.

Pradinio kurso programa:

 1. Egzistencinės psichologijos ir terapijos teorijos (L.Binswanger, M.Boss, V.Frankl, A.Längle, R.May, J.Bugental, R.Laing, E.van Deurzen, E.Spinelli) (60 val.)
 2. Egzistencinė terapija: filosofiniai pagrindai, teorija, procesas (46 val.)
 3. Psichiatrijos pagrindai (32 val.)
 4. Psichoterapijos pagrindai (32 val.)
 5. Egzistencinė filosofija (24 val.)
 6. Psichologinių krizių įveikimas (16 val.)
 7. Fenomenologinė psichologija: terapinio tyrinėjimo metodas ir terapeuto pozicija (16 val.)
 8. Egzistencinė sapnų analizė (16 val.)
 9. Įvadas į fenomenologiją (16 val.)
 10. Įvadas į hermeneutiką (16 val.)
 11. Egzistencinė fenomenologija (12 val.)
 12. Specifiniai atvejai konsultavime ir psichoterapijoje (8 val.)
 13. Profesinės etikos dilemos ( 8 val.)
 14. Terapiniai pokyčiai ir terapijos efektyvumas: svarbiausi veiksniai, vertinimo problema (6 val.)
 15. Įvadas į supervizijų teoriją (4 val.)
 16. Kliento problemos tyrinėjimas ir terapinis tikslas (4 val.)
 17. Psichoterapinis patyrimas grupėje (90 val.)
 18. Asmeninė individualioji terapija (40 val.)
 19. Praktinio psichoterapijos darbo supervizija grupėje (80 val.)
 20. Baigiamųjų teorinių darbų aptarimas (40 val.)
 21. Baigiamųjų praktikos darbų aptarimas (40 val.)
 22. Individualių supervizijų aptarimas (6 val.)
 23. Asmeninės terapijos aptarimas (2 val.)

Kurso baigiamojo seminaro metu klausytojai privalo pristatyti ir apginti teorinį darbą tema “Egzistencinė filosofija/psichologija ir mano gyvenimo pasaulis”, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę bei individualios asmeninės terapijos analizę. Taip pat individualiai su kiekvienu klausytoju aptariama jo individualių supervizijų patirtis.

Užbaigus egzistencinės terapijos pradinį kursą, išduodamas pažymėjimas, liudijantis apie susipažinimą su egzistencinės psichologijos ir psichoterapijos pagrindais, psichoterapinės kvalifikacijos pakėlimą, o taip pat suteikiantis galimybę tęsti „Egzistencinės terapijos“ profesionalias studijas, kurių apimtis (kartu su pradiniu kursu) atitinka psichoterapeuto profesijos įgijimui keliamus reikalavimus.

Profesionaliojo lygio programa skirta siekiantiems psichoterapeuto diplomo. Joje šalia teorinių dalykų, pagilinančių egzistencinės psichologijos, terapijos ir filosofijos sampratą, daugiausia laiko skiriama praktiniam darbui su profesine priežiūra bei psichoterapijos atvejų analizei. Per mokymosi laiką reikia praeiti papildomai 70 val. trukmės individualią asmeninę terapiją su Instituto rekomenduojamais aukštos kvalifikacijos psichoterapeutais (bendra individualios asmeninės terapijos apimtis turi būti ne mažesnė nei 110 val.).

Profesionaliojo kurso programa:

 1. Psichoterapinis patyrimas grupėje (48 val.)
 2. Egzistencinė terapija (90 val.)
 3. Psichikos ir asmenybės sutrikimų psichoterapijos galimybės (48 val.)
 4. Egzistencinė filosofija (40 val.)
 5. Vaikų ir paauglių psichoterapija (18 val.)
 6. Filosofija ir psichoterapija (16 val.)
 7. Porų ir šeimos psichoterapija (8 val.)
 8. Terapiniai pokyčiai ir terapijos efektyvumas: svarbiausi veiksniai, vertinimo problemos (6 val.)
 9. Egzistenciniai klausimai dvasinėse tradicijose (8 val.)
 10. Kultūriniai psichoterapijos aspektai (6 val.)
 11. Praktinio psichoterapijos darbo supervizija (individuali – 22 val., grupėje – 204 val.)
 12. Asmeninė individuali terapija (70 val.)
 13. Baigiamųjų teorinių darbų aptarimas (32 val.)
 14. Baigiamųjų praktikos darbų aptarimas (32 val.)
 15. Supervizijų aptarimas (8 val.)
 16. Asmeninės terapijos aptarimas (2 val.)

Baigiant studijas, būtina parengti ir apginti egzistencinės terapijos teorinį darbą, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę, supervizijų patirties analizę bei pateikti darbą apie asmeninės individualios terapijos ir savo psichoterapijos praktikos sąveiką. Sėkmingai baigus profesionaliojo lygio studijas, įteikiamas psichoterapeuto (egzistencinė terapija) diplomas.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos Įvado studijos (lietuvių kalba)

2024 m. lapkričio mėn. prasidės Įvado kurso 13-os mokymo grupės studijos. Kurso apimtis – 254 val., tai 3 seminarai po 10-12 dienų per maždaug vienerių metų laikotarpį. Grupės dydis – 12 klausytojų.

Paraiškas priimame iki 2024 m. spalio 25 d. Kartu su paraiška būtina atsiųsti aukštojo išsilavinimo diplomo kopiją. Taip pat paraiškos priimamos tik kartu su dalyvavimo atrankos grupėje mokesčiu 400 Eur (neatvykus šis mokestis negrąžinamas). Jį galima sumokėti pervedimu į HEPI sąskaitą LT347044090100714439 SEB banke.

Mokymosi kurso kaina – 2810 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos; dėl jos apmokėjimo tariamasi su terapeutu). Sėkmingai įveikus atrankos etapą, prieš 1-ojo seminaro pradžią reikės sumokėti dalį šios sumos – 1350 Eur (pervedimu į banko sąskaitą arba grynais).

Atranka į mokymosi grupę ir pirmasis seminaras vyks 2024 m. lapkričio 9-21 d. Birštone. Pateikusiųjų paraiškas susirinkimas vyks lapkričio 9 d. 18 val. Lapkričio 10-12 d. vyks psichoterapinio formato atrankos grupė, lapkričio 13 d. – individualus pokalbis su pretendentais. Priimtieji mokytis studijas pradės lapkričio 14 d.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos Įvado studijos (rusų kalba)

2024 m. spalio mėn. prasidės Įvado kurso 12-os mokymo grupės studijos. Kurso apimtis – 254 val., tai 3 seminarai po 10-12 dienų per maždaug vienerių metų laikotarpį. Grupės dydis – 12 klausytojų.

Paraiškas priimame iki 2024 m. rugsėjo 20 d. Kartu su paraiška būtina atsiųsti aukštojo išsilavinimo diplomo kopiją. Taip pat paraiškos priimamos tik kartu su dalyvavimo atrankos grupėje mokesčiu 400 Eur (neatvykus šis mokestis negrąžinamas). Jį galima sumokėti pervedimu į HEPI sąskaitą LT347044090100714439 SEB banke.

Mokymosi kurso kaina – 2810 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos; dėl jos apmokėjimo tariamasi su terapeutu). Sėkmingai įveikus atrankos etapą, prieš 1-ojo seminaro pradžią reikės sumokėti dalį šios sumos – 1350 Eur (pervedimu į banko sąskaitą arba grynais).

Atranka į mokymosi grupę ir pirmasis seminaras vyks 2024 m. spalio 7-19 d. Birštone. Pateikusiųjų paraiškas susirinkimas vyks spalio 7 d. 18 val. Spalio 8-10 d. vyks psichoterapinio formato atrankos grupė, spalio 11 d. – individualus pokalbis su pretendentais. Priimtieji mokytis studijas pradės spalio12 d.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos Pradinio lygio studijos (rusų kalba)

2025 m. kovo mėn. prasidės 46-osios mokymo grupės užsiėmimai. Kurso apimtis – 614 val. Programa tęsis 2 metus, ją sudarys 6 seminarai po 12-14 die­nų). Visi jie vyks Birštone. Studijų formatas – paskaitos, seminarai, intensyvios gru­pinės psichoterapijos patirtis, asmeninė terapija, praktiniai individualaus kon­sul­ta­vi­mo (psichoterapijos) darbo užsiėmimai bei savarankiškos studijos.

Kurso kaina – 3920 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos ir individualių su­pervizijų kainos; dėl jų apmokėjimo tariamasi su terapeutu/supervizoriumi). Prieš pir­mąjį seminarą reikia apmokėti dalį šios sumos – 900 Eur (likusi mokesčio dalis ap­mokama dalimis prieš 2-jį, 3-jį, 4-jį ir 5-jį seminarus).

Darbas vyks rusų kalba.

Įvadinė atrankos sesija vyks 2025 m. sausio 30 – vasario 2 d. per ZOOM plat­for­mą.

Pirmasis seminaras vyks 2025 m. kovo 27 – balandžio 11 d. Birštone.

Paraiškas priimame iki 2025 m. sausio 12 d. Jas pateikti galima el. paštu hepi@hepi.lt arba užpildant žemiau esančią paraiškos formą. Dalyvių skaičius atrankos grupėje ri­bo­tas, todėl, gavus pakankamą paraiškų skaičių, jų priėmimas gali būti nutrauktas an­k­sčiau.

Paraiškos priimamos tik kartu su 300 Eur registracijos mokesčiu, kuriuo ap­mo­ka­mas dalyvavimas 2 dienų trukmės terapinio formato atrankos grupėje; atsisakius da­lyvauti, šis mokestis negrąžinamas. Mokestį galima apmokėti pervedimu į banko są­skaitą (SEB bankas, sąskaita Nr. LT347044090100714439).

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos Pradinio lygio studijos (lietuvių kalba)

2024 m. gegužės mėn. prasidės 45-os Pradinio lygio mokymo grupės studijos. Grupė jau suformuota, paraiškos nebepriimamos.

Kita mokymo grupė numatoma 2025 m., informacija apie ją bus paskelbta š.m. birželio mėnesį.

   

  Paraiška dalyvauti mokymo programoje

  Jūsų vardas, pavardė*

  Gimimo data*

  Išsilavinimas*

  Darbo vieta ir pareigos*

  Adresas korespondencijai*

  El. pašto adresas*

  Telefonas*

  Papildoma informacija

  Sutinku perduoti savo duomenis Institutui ir prašau užregistruoti mane programai.
  (Jūsų duomenys bus naudojami tik paraiškai užregistruoti.)

  Sutinku*

  * - pažymėtus laukus užpildyti būtina.

  Scroll to top