Egzistencinė terapija

Apie programą

Egzistencinė terapija siekia padėti žmogui – sveikam ir sergančiam – suprasti savo gyvenimą, jo veikimo būdus, jame slypinčius paradoksus ir dilemas bei atrasti kelius, kaip kurti prasmingą ateitį.

Egzistencinę terapiją apibūdina du svarbiausi dalykai. Pirma, žmogaus kaip būties-pasaulyje arba kaip nenutrūkstamo gyvenimo proceso samprata. Ypač pabrėžiama, kad žmogus neatskiriamai susijęs su įvairiais savo gyvenimo kontekstais (su savo gyvenimo pasauliu). Psichoterapijos tikslas – ne tiek keisti asmenybę, bet padėti giliau ir plačiau suprasti savo gyvenimą.

Antra, į žmogaus gyvenimą stengiamasi žvelgti, tyrinėjant jo sąveiką su universaliomis egzistencinėmis sąlygomis (“egzistencinėmis duotybėmis”), kurių svarbiausios yra „įmestis“ į pasaulį, būtis kartu su kitais žmonėmis, gyvenimo baigtinumas, laisvė, jos ribos bei atsakomybė už ją, nerimas ir įtampa, laikas kaip dabartis, apimanti praeitį ir ateitį, prasmė ir beprasmybė.

Egzistencinė terapija remiasi egzistencine ir fenomenologine filosofija, kuri lemia esmingiausias egzistencines terapeuto  nuostatas.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programa parengta prof. Rimanto Kočiūno. Ji skirta psichologams, gydytojams bei socialiniams darbuotojams, besidomintiems psichologiniu konsultavimu ir psichoterapija. Programą sudaro Pradinis kursas, trunkantis 2 metus (586 auditorinės val.) ir Profesionaliojo lygio kursas, kurio trukmė – taip pat 2 metai (680 aud. val.).

Turintiems kitokį aukštąjį išsilavinimą, siūlome Įvado programą, kurios trukmė nuo 8 mėn. iki 1 m. (254 aud. val.).

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programa savo turiniu ir apimtimi (įskaitant savarankiškam klausytojų darbui skirtą laiką) atitinka Europos psichoterapeuto sertifikatui keliamus reikalavimus. Ji aprobuota Lietuvos Psichoterapijos draugijoje bei Vilniaus universiteto Klinikinės ir organizacinės psichologijos katedroje.

Egzistencinės terapijos mokymo programoje dalyvauja daugiau kaip 30 dėstytojų, psichoterapeutų ir supervizorių, iš kurių 3 profesoriai, 12 psichologijos, filosofijos ir medicinos daktarai; 10 iš jų yra gavę Europos psichoterapijos sertifikatą. Dauguma dėstytojų turi daugiametę praktinio psichoterapijos darbo patirtį.

Įvadas

Įvadinis kursas skirtas pasiruošti “Egzistencinės terapijos” pradinio lygio studijoms arba tiesiog artimiau susipažinti su psichologijos praktika ir jos teoriniais pagrindais. Baigus šią programą, į pradinio lygio studijas priimame be konkurso.

Įvado kursas – tai svarbiausių, esminių tolesnėms psichoterapijos studijoms psichologijos disciplinų paskaitos; klausytojai  dalyvauja psichoterapijos grupėje, stebėdami kitų konsultacijas ir patys mėgindami konsultuoti ugdo pradinius psichoterapijos įgūdžius. Įvado studijų metu taip pat reikia praeiti ne mažiau kaip 20 val. trukmės individualią asmeninę terapiją su Instituto rekomenduojamais psichoterapeutais.

Įvado kursą sudaro trys seminarai po 10 dienų, tarp kurių būna 2-4 mėnesių pertrauka, ir trumpas baigiamasis seminaras, kuriame patikrinama, kaip klausytojai pasirengę tolesnėms egzistencinės terapijos studijoms. Baigus Įvado studijas, išduodamas pažymėjimas apie išklausytą kursą.

Reikalavimai stojimui mokytis:

 1. Aukštasis universitetinis išsilavinimas (magistro lygis).

Įvadinio lygio programa:

 1. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (40 val.)
 2. Raidos psichologija (32 val.)
 3. Klinikinė psichologija (32 val.)
 4. Psichologinio konsultavimo pagrindai (24 val.)
 5. Įvadas į filosofiją (16 val.)
 6. Konsultavimo praktikumas (60 val.)
 7. Psichoterapinis patyrimas grupėje (24 val.)
 8. Asmeninė individualioji terapija (20 val.)
 9. Programos klausytojų pasirengimo tolesnėms studijoms patikrinimas (6 val.)

Bendra programos apimtis – 254 val.

Įvado kurso seminarai:

1-asis seminaras

 1. Psichoterapijos grupė (24 val.)
 2. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (12 val.)
 3. Raidos psichologija (32 val.)
 4. Klinikinė psichologija (8 val.)

Viso – 76 val.

2-asis seminaras

 1. Klinikinė psichologija (24 val.)
 2. Psichologinio konsultavimo pagrindai (12 val.)
 3. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (16 val.)
 4. Konsultavimo praktikumas (28 val.)

Viso – 80 val.

3-asis seminaras

 1. Įvadas į filosofiją (16 val.)
 2. Psichologinio konsultavimo pagrindai (12 val.)
 3. Asmenybės teorijos ir psichoterapijos paradigmos (12 val.)
 4. Konsultavimo praktikumas (32 val.)
 5. Programos klausytojų pasirengimo tolesnėms studijoms patikrinimas (6 val.)

Viso – 78 val.

Sėkmingai baigę Įvado programą studentai gali be konkurso stoti į „Egzistencinės terapijos“ programos Pradinio lygio mokomąją grupę.

Pradinis

Pradinis kursas skirtas susipažinti su egzistencinės terapijos teoriniais ir praktiniais pagrindais bei lavinti konsultavimo/psichoterapijos įgūdžius. Kurso metu skaitomos teorinės paskaitos, vyksta grupiniai ir individualūs praktiniai psichoterapinio darbo užsiėmimai ir konsultavimo/psichoterapijos darbo atvejų analizė. Daug laiko užima klausytojų savarankiškas darbas studijuojant literatūrą, rengiantis seminarams, ruošiant atskirų sričių referatus.

Šiame mokymosi etape reikia praeiti ne mažiau kaip 40 val. trukmės individualią asmeninę terapiją pas Instituto rekomenduojamus psichoterapeutus.

Pradinį mokymo kursą sudaro penki seminarai po 12-14 dienų, tarp kurių būna kelių mėnesių pertrauka, ir baigiamasis seminaras, kuriame pristatomi ir ginami baigiamieji darbai.

Pradinio kurso programa:

 1. Egzistencinės psichologijos ir terapijos teorijos (L.Binswanger, M.Boss, V.Frankl, A.Längle, R.May, J.Bugental, R.Laing, E.van Deurzen, E.Spinelli) (60 val.)
 2. Egzistencinė terapija: filosofiniai pagrindai, teorija, procesas (46 val.)
 3. Psichiatrijos pagrindai (32 val.)
 4. Psichoterapijos pagrindai (32 val.)
 5. Egzistencinė filosofija (28 val.)
 6. Psichologinių krizių įveikimas (16 val.)
 7. Fenomenologinė psichologija: terapinio tyrinėjimo metodas ir terapeuto pozicija (16 val.)
 8. Specifiniai atvejai konsultavime ir psichoterapijoje (8 val.)
 9. Egzistencinė sapnų analizė (16 val.)
 10. Įvadas į fenomenologiją (16 val.)
 11. Profesinės etikos dilemos ( 8 val.)
 12. Įvadas į supervizijų teoriją (4 val.)
 13. Psichoterapinis patyrimas grupėje (96 val.)
 14. Praktinio konsultavimo/psichoterapijos darbo supervizija grupėje (80 val.)
 15. Asmeninė individualioji terapija (40 val.)
 16. Baigiamųjų teorinių darbų aptarimas (40 val.)
 17. Baigiamųjų praktikos darbų aptarimas (40 val.)
 18. Individualių supervizijų aptarimas (6 val.)
 19. Asmeninės terapijos aptarimas (2 val.)

Kurso baigiamojo seminaro metu klausytojai privalo pristatyti ir apginti teorinį darbą tema “Egzistencinė filosofija/psichologija ir mano gyvenimo pasaulis”, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę bei individualios asmeninės terapijos analizę. Taip pat individualiai su kiekvienu klausytoju aptariama jo individualių supervizijų patirtis.

Užbaigus egzistencinės terapijos pradinį kursą, išduodamas pažymėjimas, liudijantis apie susipažinimą su egzistencinės psichologijos ir psichoterapijos pagrindais, psichoterapinės kvalifikacijos pakėlimą, o taip pat suteikiantis galimybę tęsti „Egzistencinės terapijos“ profesionalias studijas, kurių apimtis (kartu su pradiniu kursu) atitinka psichoterapeuto profesijos įgijimui keliamus reikalavimus.

Profesionalusis

Profesionaliojo lygio programa skirta siekiantiems psichoterapeuto diplomo. Joje šalia teorinių dalykų, pagilinančių egzistencinės psichologijos, terapijos ir filosofijos sampratą, daugiausia laiko skiriama praktiniam darbui su profesine priežiūra bei psichoterapijos atvejų analizei. Per mokymosi laiką reikia praeiti papildomai 60 val. trukmės individualią asmeninę terapiją su Instituto rekomenduojamais aukštos kvalifikacijos psichoterapeutais (bendra individualios asmeninės terapijos apimtis turi būti ne mažesnė nei 110 val.).

Profesionaliojo kurso programa:

 1. Psichoterapinis patyrimas grupėje (48 val.)
 2. Egzistencinė terapija (90 val.)
 3. Psichikos ir asmenybės sutrikimų psichoterapijos galimybės (48 val.)
 4. Egzistencinė filosofija (40 val.)
 5. Vaikų ir paauglių psichoterapija (18 val.)
 6. Filosofija ir psichoterapija (16 val.)
 7. Porų ir šeimos psichoterapija (8 val.)
 8. Terapiniai pokyčiai ir terapijos efektyvumas: svarbiausi veiksniai, vertinimo problemos (6 val.)
 9. Egzistenciniai klausimai dvasinėse tradicijose (8 val.)
 10. Kultūriniai psichoterapijos aspektai (6 val.)
 11. Praktinio psichoterapijos darbo supervizija (individuali – 22 val., grupėje – 204 val.)
 12. Asmeninė individuali terapija (70 val.)
 13. Baigiamųjų teorinių darbų aptarimas (32 val.)
 14. Baigiamųjų praktikos darbų aptarimas (32 val.)
 15. Supervizijų aptarimas (8 val.)
 16. Asmeninės terapijos aptarimas (2 val.)

Baigiant studijas, būtina parengti ir apginti egzistencinės terapijos teorinį darbą, savo psichoterapijos praktikos atvejo analizę, supervizijų patirties analizę bei pateikti darbą apie asmeninės individualios terapijos ir savo psichoterapijos praktikos sąveiką. Sėkmingai baigus profesionaliojo lygio studijas, įteikiamas psichoterapeuto (egzistencinė terapija) diplomas.

Datos ir kainos

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos Įvado studijos

Šeštoji Įvado kurso grupė prasidės 2020 m. vasario mėn. 

Įvado kurso apimtis – 254 val. Studijų trukmė – 9 mėn.; per šį laiką įvyks 3 se­mi­narai, kurių kiekvieno trukmė 10 dienų. Susipažinti su studijų programa galite mū­sų tinklapyje www.hepi.lt . Mokymosi grupės dydis – 15 klausytojų.

Paraiškas priimame iki 2020 m. sausio 24 d. Jos priimamos tik apmokėjus €100 re­gis­t­ra­ci­jos mokestį (ši suma įskaitoma kaip dalis atskiro mokėjimo už atrankos grupę, ku­rios kaina €300). Jį galite apmokėti grynais ar pervedimu į Instituto banko sąskaitą (SEB bankas, sąskaita Nr. LT167044060001412421).

Mokymosi kurso kaina – €1410 (be asmeninės individualiosios terapijos kainos; dėl jos apmokėjimo tariamasi su terapeutu). Sėkmingai praėjus atrankos etapą, prieš pir­mojo seminaro pradžią reikės apmokėti dalį šios sumos – €610.

Programa vyks rusų kalba.             

Atranka į mokymosi grupę ir pirmasis seminaras vyks 2020 m. vasario 7–20 d. Bir­štone. Padavusiųjų paraiškas susirinkimas vyks vasario 7 d. 19 val. Vasario 8–10 d. vyks psichoterapinio formato atrankos grupė; vasario 11 d. vyks individualus po­kal­bis su pretendentais. Priimti į mokymosi grupę vasario 12 d. pradės studijas.

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos pradinio lygio studijos (rusų kalba)

38-oji Pradinio lygio studijų mokomoji grupė prasidės  2020 m. sausio mėn. ir dirbs rusų kalba. Įvadinė sesija ir pirmasis seminaras vyks 2020 m. sausio 6–20 d. Birštone. Kur­so kaina – 2530 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos ir individualių su­per­vi­zi­jų kainos; dėl jų apmokėjimo tariamasi su terapeutu/supervizoriumi). Prieš pirmąjį se­minarą reikia apmokėti dalį šios sumos – 800 Eur (likusi mokesčio dalis apmokama da­limis prieš 2-jį, 3-jį ir 4-jį seminarus).

Paraiškas priimame iki 2019 m. gruodžio 1 d. Vietų skaičius atrankos grupėje ribotas. Pateikiant paraišką, būtina sumokėti registracijos mokestį 90 Eur (tai pusė mo­kes­čio už dalyvavimą 2 dienų trukmės terapinio formato atrankos grupėje) – grynais, pašto perlaida Instituto adresu ar pervedimu į banko są­skai­tą (SEB bankas, sąskaita Nr. LT167044060001412421).

„Egzistencinės terapijos“ mokymo programos pradinio lygio studijos (lietuvių kalba)

36-oji pradinio lygio studijų grupė pradės mokytis 2019 m. balandžio 23 – gegužės 7 d. Birštone. Tuo metu vyks įžanginė sesija ir pirmasis kurso seminaras.  Bendra kurso apimtis – 586 valandos, išdėstytos šešiais seminarais po 12-14 dienų. Visi seminarai vyks Birštone. Studijų kaina – 2260 Eur (be asmeninės individualiosios terapijos ir individualių supervizijų kainos; dėl jų apmokėjimo tariamasi su terapeutu/supervizorium). Galima mokėti dalimis – prieš pirmąjį seminarą reikia sumokėti 800 Eur, o likusi suma lygiomis dalimis sumokama prieš antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį seminarus.

Ši grupė mokysis lietuvių kalba. 

Klausytojų skaičius grupėje ribotas. Paraiškas priimame iki 2019 m. kovo 31 d. Jas priimame kartu su registracijos mokesčiu 60 Eur (tai pusė mokesčio už dalyvavimą 2 dienų trukmės įžanginėje grupėje), kurį galima sumokėti grynais, pašto perlaida Instituto adresu ar pervedimu į HEPI sąskaitą Nr.LT167044060001412421.

Paraiška mokytis

PARAIŠKA

Jūsų vardas, pavardė*

Gimimo data*

Išsilavinimas*

Darbo vieta ir pareigos*

Adresas korespondencijai*

El. pašto adresas*

Telefonas*

Papildoma informacija

Sutinku perduoti savo duomenis Institutui ir prašau užregistruoti mane programai.
(Jūsų duomenys bus naudojami tik paraiškai užregistruoti.)

Sutinku

* - pažymėtus laukus užpildyti būtina.